XmlSerializer によりシリアライズしたオブジェクトを XmlDocument オブジェクトに変換する方法

XmlDocument System.Xml.XmlDocument XmlSerializer System.Xml.Serialization XmlSerializer によりシリアライズしたオブジェクトを XmlDocument オブジェクトに変換する方法 ========================================================= using System.Xml.Serialization; [XmlRoot("branch")] public class Branch { [XmlElement("name")] public string name = null; [XmlElement("title")] public string Title = null; [XmlElement("description")] public string Description = null; [Xm... 続きを読む